Apropos stormfloden 20/3-2023. Her er et billede/tegning fra 1869 tre år før den store stormflod med 3,5 m over daglig vande:

Dannevirke skriver d. 15. nov. 1872:
”Aarøsund, 14. nov. Stormen igaar og i Nat har anrettet betydelig Skade langs Kysten og på Aarø. Mindst fire Huse ved Stranden ere jævnede med Jorden, samtlige Skibe i Havnen staae paa Land, det ene ved Siden af Fyrtaarnet. Af det Hus som staaer nærmest op til Fyrtaarnet, er største Parten bortskyllet, det nye hus ved havnen, som Tilhører Hr. Friederici, er ødelagt. Et stort Træ, som stod neden for Gjæstgivergaarden, blev blæst om og knuste en Svinesti, men brød heldigvis Bølgernes Magt thi ellers vilde hele Staldbygningen være falden for Bølgeslaget. En Mængde andre Træer ere omstyrtede på Stranden, og en Mængde døde Faarekroppe ere skyllede op på Kysten fra Aarø, hvor der ogsaa er anrettet megen Skade. Det Tab, Eierinden af Aarøsund (Aarøsund Færgegaard ved Agent bruuns enke) lider, anslaaes til hen ved 2000 Rigsdaler.”