Vedtægter

Aarøsund og Omegns Fiskeriforening.    Love samt Medlems & Forhandlings Protokol.

Foreningen er stiftet den 15-Marts-1933

 

1. Foreningens navn: Aarøsund & Omegns Fiskeriforening med sæde i Aarøsund.

 •     Foreningens formål: At varetage fiskernes interesser i samarbejde med offentlige myndigheder.
 •     Fremme og værne om fiskeriet i helhed, i Aarøsund & Omegn.
 •     At arrangerer aktiviteter som er målrettet for foreningens medlemmer.

 

2. Alle som har fiskeri som hobby kan (efter bestyrelsens skøn) blive optaget som aktive medlemmer af foreningen.

 • Andre som har interesse for foreningen kan (efter bestyrelsens skøn) blive optaget som passive medlemmer.
 • Der kan dannes underudvalg med egen ledelse og egen økonomi som passive medlemmer.
 • Underudvalg/aktivitetsgruppers aktiviteter må ikke stride imod foreningens formålsparagraf.

 

3. Der vælges en bestyrelse på 5 samt 2suppleant blandt foreningens aktive medlemmer. Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 • Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
 • Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.
 • Blandt medlemmerne af foreningen vælges en repræsentant til repræsentantskabet i Aarøsund Medborgerhus. jvf. vedtægterne for fonden, Aarøsund Medborgerhus.
 • Der vælges en fanebærer samt to fanejunkere hvert år.

 

4. Alle foreningens anliggender d.v.s. udflugter, fester o.l. med undtagelse af foreningens opløsning varetages af bestyrelsen.

 • Opløsning af foreningen kan finde sted, når halvdelen af foreningens aktive medlemmer indsender skriftlig andragende derom, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen foreligger andragendet til skriftlig afstemning på generalforsamlingen, hvor 2/3 dele af stemmerne er nok til opløsning.

 

5. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

 • Angående ændring af vedtægter, er generalforsamlingen beslutningsdygtig, hvis 1/3 af de aktive medlemmer er fremmødt.
 • I modsat fald vil der af bestyrelsen blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 14 dage før afholdelse, der så er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
 • Hvert år skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.
 • Ordinær generalforsamling skal bekendtgøres mindst 14 dage før, samt stedet for afholdelsen.
 • Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Foreningens regnskab for det forløbne år.
 • Indkomne forslag.
 • Valg i henhold til § 3.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Eventuelt.

 

6. Kontingent: Fastsættes hvert år på Generalforsamlingen.

 • Kontingent kan betales til formand, kasserer eller et bestyrelsesmedlem
 • Intet medlem må stå i restance ved den ordinære generalforsamling, da ellers bestyrelsen er berettiget til eksklusion af medlemmet.
 • Medlemmer som er indmeldt og har betalt kontingent i årets sidste kvartal har betalt kontingent for det kommende år.

 

7. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis således.

 • Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer samme år. Næstformand samt kasserer samme år.
 • Foreningens aktiviteter bliver afholdt i Aarøsund, dog er bestyrelsen berettiget til at afholde møder og lignende, andre passende central beliggende steder, alt efter omstændighedernes nødvendighed.

 

8. Ved foreningens opløsning tilfalder de eventuelle overskydende midler til gavn for ”Aarøsund’s Medborgerhus”.

 • I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder fanen Aarøsund Historisk Forening.

 

Ændringer af vedtægter er enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aarøsund Medborgerhus.

Søndag den 28. januar 2018.

Aktive medlemmer den 28. januar 2018 = 41

Fremmødte aktive medlemmer Generalforsamling 28. januar 2018 = 14 samt 1 fuldmagt på vedtægtsændring.

Ordstyrer: Formand Jørgen Nielsen Bork