Vedtægter

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER gamle og nye
§1

 

 

Navn: Foreningens navn er Aarøsund Bynævn.

§2 Formål: Foreningens formål er at værne og fremme byens trivsel og miljø. Når særlige forhold gør sig gældende til skade for medlemmernes fælles interesser – det være sig fra offentlig eller anden side – da at påtale og protestere mod sådanne forhold og i øvrigt søge at tilveje­bringe en for medlemmerne tilfredsstillende ordning.

§3 Medlemmer: Som medlem af foreningen kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages enhver, der er grundejer eller har bopæl indenfor Aarøsund by.

§4 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer, alle vælges af foreningens generalforsamling. 
Bestyrelsen konstituerer sig minimum med formand, kasserer og sekretær. 
Af den til enhver tid siddende bestyrelse, vælges der en repræsentant til Aarøsund Medborgerhusets bestyrelse.
Bestyrelsen fører protokol over forhandlinger og beslutninger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§5 Regnskab og medlemsbidrag: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og opkræves en gang årligt. Nye medlemmer betaler uden afkortning for det løbende år. Kontingent for det indeværende år opkræves inden ordinær generalforsamling. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent inden ordinær generalforsamling, slettes medlemmet af foreningen.

§6 Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

01 ) Valg” af dirigent.

02) Formandens beretning.

03) Foreningens reviderede regnskab for det forløbne år.

04) Indkomne forslag.

O5) Valg i henhold til § 7.

06) Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem det lokale annonceblad senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder derom.
Hvert medlem har 1 stemme og alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer se § 8. Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt gennem et andet medlem.

§7 Valg: Til bestyrelsen kan vælges medlemmer, der har fast bopæl, eller driver virksomhed på ejet grund i Aarøsund. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således: I lige år vælges x bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges x bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker skriftligt, såfremt der opstilles flere kandidater end det antal, der skal vælges. Genvalg kan finde sted. På hvert års generalforsamling vælges endvidere: 2 Suppleanter for bestyrelsen l Revisor l Revisorsuppleant. Valgbarhed til bestyrelsen kræver 3 måneders medlemskab. §8 Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kræver fremmøde af mindst 50% af foreningens medlemmer og vedtagelse af mindst 2/3 af de fremmødte. Opnås det fornødne fremmøde ikke, kan bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå vedtægtsændringen kan vedtages af 2/3 af de fremmødte.

§9 Ikrafttrædelse Nærværende vedtægter er lagt op til godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling. Godkendt og vedtaget april 2016