Vedtægter

Vedtægter for Fonden Aarøsund Medborgerhus

 

§ 1 SAMMENSÆTNING

Fonden Aarøsund Medborgerhus CVR 15296003 er hjemmehørende i Aarøsund, i Haderslev Kommune.

Fondens stiftere er følgende lokalforeninger:

Aarøsund Bynævn
Årøsund Bådelaug
Aarøsund & Omegns Fritidsfiskerforening
Repræsenteret ved foreningernes bestyrelser.
Tilforordnet er Aarøsund Lokalhistoriske Arkivforening.

 

§ 2 FORMÅL

Fonden har til formål at drive et medborgerhus i Aarøsund, beregnet til benyttelse af byens beboere og foreninger, hovedsageligt med henblik på idrætsudøvelse, fritidsundervisning, og fritidsvirksomhed.

 

§ 3 GRUNDLAG OG MIDLER

Den til overtagelse og udbygning af Fonden Aarøsund Medborgerhus nødvendige kapital er tilvejebragt ved overførsel af midler fra den tidligere institution Aarøsund Medborgerhus, idet den pr. 1. januar 1993 opsparede kapital i den bestående institution fuldt ud overgik til den her etablerede fond. Af den overdragne formue skal til fondens grundkapital henføres kr. 500.000,00, medens den resterende formuedel udgør fondens frie kapital.

For så vidt der ved fondens drift – efter afskrivninger fremkommer et overskud, som ikke skal medgå til udligning af underskud fra tidligere år eller hensættelser til istandsættelse, fornyelser og vedligeholdelse mm, eller til imødegåelse af eventuelle fremtidige underskud, kan dette anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger.

Fondens midler skal indsættes på konto i et pengeinstitut lydende på fondens navn. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 4 REPRÆSENTANTSKAB

Et repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år i 1. kvartal og dagsorden skal omfatte følgende:

1.Valg af dirigent
2. Årsregnskab og beretning til orientering
3. Behandling af indkomne forslag til udtalelse
4. Valg af personer til bestyrelsen
5. Valg af person til bestyrelsessuppleant
6. Valg af 2 revisorer
7. Evt. De af Fritidsfiskeriforening og Bynævn udpegede, er på valg i ulige årstal.

De af Bådelauget og Lokalhistoriske Arkivforening udpegede, er på valg i lige årstal.
Den af repræsentantskabet udpegede person vælges i ulige årstal, og den af bestyrelsen udpegede vælges i lige årstal.
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges 2 revisorer – begge kan vælges blandt de fremmødte medlemmer – men må ikke være medlem af fondens eller en af de i § 1 nævnte bestyrelser.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker ved annoncering lokalt, via opslag og på hjemmesider med mindst 14 dage før, og højst 28 dage før, med angivelse af dagsorden.
Adgang til repræsentantskabsmøderne har alle myndige medlemmer, som ikke er i restance med kontingent, til en af de i § 1 nævnte foreninger.

Forslag til vedtægtsændringer kan foreslås på repræsentantskabsmøder, og kræver fondsmyndighedernes godkendelse.
Der udarbejdes et referat fra repræsentantskabsmøderne, som underskrives af dirigenten.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvis en af de i § 1 nævte bestyrelser, eller 20 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen anmoder herom, sammen med en begrundet dagsorden.

 

§ 5 BESTYRELSEN

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som udpeges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed og denne udpeges som følger:

  • 4 medlemmer udpeget med 1 fra hver af de i § 1 nævnte foreninge
  • 1 medlem valgt af repræsentantskabsmødet
  • 1 medlem valgt af fondens bestyrelse

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv og holder møde når formanden, eller mindst ét, andet bestyrelsesmedlem anser det for påkrævet.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften af medborgerhuset nødvendige personale. Og drager omsorg for, at udlejning og benyttelse af medborgerhuset sker med fornøden hensyntagen til brugerne.
Bestyrelsen udfærdiger et regulativ vedrørende medborgerhusets daglige drift, og benyttelse.

Der laves referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne.

 

§ 6 OPLØSNING

Bestyrelsens forslag om fondens eventuelle opløsning skal forelægges til høring på to-på hinanden følgende repræsentantskabsmøder.

De 2 møder skal afholdes med mindst 14 dages – og højest 90 dages mellemrum.
I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fondens midler efter anbefaling af det til formålet indkaldte ekstraordinære repræsentantskabsmøde. De disponible midler skal anvendes til almene formål i Aarøsund.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig fremmøde med 1 stemme, uanset medlemskab af  flere af de i § 1 nævnte foreninger.
Beslutninger om opløsning kræver fondsmyndighedernes samtykke.

Vedtægtsopdateringer underskrevet på bestyrelsesmøde:  Tirsdag den 28. marts 2017. Efter ønske fra Civilstyrelsen. Deres brev dateret 7. marts 2017 (sagsnr: 15-410-17714)