Generalforsamling

Generalforsamling 23. januar 2022.
Samt bestyrelsesmøde 7/2-22 med konstituering .

Dagsorden
Bestyrelsen består af:
Formand.                           Jørgen Bork
Næstformand                    Lars Bork
Kasserer.                            Henrik Skov Jensen
Best. Medlem.                   Niels Søndergaard
Best. Medlem.                   Gert Jørgensen 

Dagsorden:

01) Valg af dirigent:

Er Generalforsamlingen lovlig varslet. Se opslag på havnen og mail til medlemmerne samt facebook.                                                                  

02) Formandens beretning v/Jørgen Bork. (Gert Jørgensen)

03) Foreningens regnskab v/Henrik Skov Jensen 

04) Indkomne forslag: Ingen 

05) Vedtægtsændringer: Ingen 

06) Valg iflg. vedtægter § 3

På valg:

Formand Jørgen Bork (2022) Modtager ikke genvalg

Best. Medlem                    Niels Søndergaard (2022) Modtager genvalg

                                            Valg af nyt bestyrelsesmedlem 

Fra sidste Generalforsamling 2021:

Suppleant:                         Ib Udesen

Suppleant:                         Mangler et emne                                                          

Revisor                               Ib Udesen                          

Revisor Suppleant:            Ib Jensen

                                           

Aarøsund Medborgerhus Gert Jørgensen (2021 – 2023)                                             

Fanen:          

Fanebærer.                         Henrik Skov Jensen

Fanebærer                         Lars Christian Bork                 

Fanejunker.                        Ib Udesen (2021)                                                           

Fanejunker.                        Ib Jensen (2021)

 07) Kontingent. § 6

Skal vi fortsætte med det nuværende kontingent.

Aktive: 150,00 / årligt.      

Passive:  30,00 / årligt.

 09) Torskespisning, aflyst i 2022, måske kan der findes et udendørs arrangement hen over

       sommeren, måske i forbindelse med brofesten 😊 

10) Brofest, dato!!!                     

11) Jollebroerne smøres. Hanne Hammer med ind over. 

12) Evt. Formand Jørgen Bork har for nogle år tilbage været så letsindig at låne Foreningens Protokoller

til et medlem som var interesseret i at studere disse protokoller. Det er helt tilbage fra 1933 hvor      foreningen blev stiftet. Desværre har jeg aldrig fået protokollerne tilbage

Jeg vil gerne bede alle medlemmer om at kigge i jeres gemmer sammen med fruen, fordi jeg desværre ikke kan erindre hvem der lånte disse protokoller. Venligst ta en snak med aktive medlemmer som ikke deltager i dag.

 Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig. 

PBV. 

Bestyrelsesmøde (Konstituering)
02/2022

Den 07-02-2022
Afholdes hos Gert, Færgevej 57,  Aarøsund

Deltagere:
Henrik Skov Jensen – Lars Bork – Lars Nielsen – Carsten W. Andersen – Gert Jørgensen

Afbud: Ingen

Dagsorden: Reff.: Gert Jørgensen 

 • Konstituering af bestyrelse, efter generalforsamlingen d.23-01-2022 

Formand                                        Gert Jørgensen                                       

Næstformand                                Lars Bork     

Kasserer                                         Henrik Skov Jensen

Best medlem                                  Lars Nielsen

Best medlem                                  Carsten V. Andersen 

Vælges hvert år.

Suppleant                                      Jørgen Platz (Valgt 2022)

Suppleant                                      Ib Udesen (Genvalgt 2022)                                                                

Revisor                                           Ib Udesen (Genvalgt 2022)

Revisor Suppleant                         Ib Jensen (Genvalgt 2022) 

Således så bestyrelsen ud inden generalforsamlingen.

Formand                                        Jørgen Bork 2022

Næstformand                                Lars Bork 2023

Kasserer                                         Henrik Skov Jensen 2023

Bestmedlem                                   Gert Jørgensen 2023

Bestmedlem                                   Niels Søndergaard 2022 

 • Sildebord i Medborgerhuset 25-06-2022. Tovholder er Lars Bork 
 • Dato 27-08-2022 og Tovholder er Lars Nielsen

11 Æresmedlemmer

31 Aktive medlemmer

57 Passive medlemmer 

 • Jørgen har været så letsindig for år tilbage at udlåne de gamle protokoller til et aktivt medlem, men aldrig fået dem tilbage. Gert kontrollerer i skab ved arkivforening, samt spørger i arkivforeningen, om nogen har lånt dem.
 • Link til www.aarosund.dk  sendes ud til medlemmer.

Telefonliste på jollepladser sendes ud til medlemmerne, og ophænges i opslagstavle på havnen.

Venteliste ophænges i opslagsskab på havnen.

 Generalforsamling 20. juni 2021.

Velkomst ved Gert Jørgensen (GJ) Valg af Referent, valgt blev Jørgen Platz

Punkt 1. Valg af dirigent, valgt blev Henrik Skov Jensen (HSJ)

Punkt 2. Formandens beretning, Formand Jørgen Bork var forhindret i at deltage på generalforsamlingen og havde bedt Gert Jørgensen om at oplæse formandens beretning.
Beretningen vedlægges dette referat i sin fulde længde.
Eneste kommentar til beretningen drejede sig om de opsatte P forbuds skilte på molen.
GJ kunne berette at Hanne Hammer fra Haderslev Kommune arbejder på at få skiltene fjernet og at hun i øvrigt var enig at forbudsskilte og ”rekreative områder” er en ”dårlig cocktail”
Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

Punkt 3. Regnskabs gennemgang, ved kassereren HSJ, regnskabet blev gået igennem post for post og dette affødte ingen kommentarer. Kontingentet forblev uændret.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Punkt 4. Indkomne forslag, der var ingen indkomne forslag

Punkt 5. Vedtægtsændringer, der var ingen vedtægtsændringer at forholde sig til.

Punkt 6. Valg til bestyrelsen.
Formand jørgen Bork er på valg i foråret 2022, hvor det er meddelt bestyrelsen at han trækker sig. En ny kandidat skal derfor ”køres i stilling” til næste generalforsamling i 2022.
Næstformand Klaus Lund var på valg og ønskede ikke genvalg. Da bestyrelsen konstituerer sig selv blev der valgt et bestyrelsesmedlem. Valgt blev Lars Bork
På valg var kasserer HSJ. HSJ blev genvalgt

På valg var bestyrelsesmedlem GJ. GJ blev genvalgt.
Valg af ny suppleant. valgt blev Ib Udesen

Valg af anden suppleant. Her var der genvalg til Martin Priess
Valg af fanebærer, det var ikke muligt at finde en kandidat og det blev derfor besluttet at løse opgaverne ad hoc.

Valg af Fanejunker. Her var der genvalg til Ib Jensen.
Punkt 7Kontingent. Se under punkt 3 regnskab

Punkt 8.Brofest den 21/8. Alle opfordres til at komme og ”gi’ en hånd med” ved opstilling af telt m.m

Punkt 10 Eventuelt.
Der var kommentarer til redningsstigen. Den er i sin nuværende udformning ikke anvendelig. Bestyrelsen vil kigge dette og eventuelt ansøge TRYG FONDET om en ny. Alternativt tale med Haderslev kommune om en løsning på problemet.
Kommentarer til antallet af fremmødte, flere opfordres til at møde op og give et besyv med.
Kommentarer til den nye stejleplads, flere mener at pælene står dumt placeret.
Et andet initiativ som var ukendt for bestyrelsen, blev nævnt.  Her ville man have monteret firkantrør på læ muren i stedet.
Man mener at pælene ødelægger parkeringsmulighederne. Bestyrelsen ved GJ gjorde opmærksom på at netop stejlepladsen kunne være løftestang til at få forbudsskiltene  pillet ned.
Kommentarer til ventelisten vedr. grejskurerne.
Der var enighed om at proceduren omkring ventelisten skulle gennemgås og rettes til, et medlem (Anker) har oplevet at rykke fra nr. 2 til nr. 6 uden at føle at han inddraget.
Opfordring til at 3 nye huse kunne ”privatfinansieres” blev drøftet. Bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.

Herefter en kort diskussion vedr. prisen for lån/leje af den fælles bådvogn. Et medlem (Leif) foreslår at det skal være gratis for medlemmerne at bruge vognen, dette mødte modstand fra de medlemmer der har en både der er for stor til vognen, da de så mener at skulle stilles en større vogn til rådighed. Bestyrelsen arbejder videre med problematikken.

Orientering far GJ omkring etablering af en flydebro vest for beddingen til brug for trailer joller og kajakker. Hanne Hammer får  tilsendt tilbud fra Bådebygger Lars Callesen vedrørende dette.

Broerne skal smørers med algefjerner, (af kommunen ?)

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv.
Herefter takkede GJ på vegne af Jørgen Bork for fremmødet og deltagelsen i debatten og afsluttede generalforsamlingen

Årøsund den 20/6 2021

Jørgen Platz / referent.
 

Generalforsamling 26. januar 2020. 

Referat:
Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer og bestyrelse, til årets Ordinære Generalforsamling.
16 Medlemmer inklusiv bestyrelse var fremmødt.

Formanden bad de fremmødte om at rejse sig og holde et minuts stilhed for at mindes de personer der er bortgået i året 2019. Det være sig familie, venner eller andet godtfolk.

Jørgen Egtved blev udnævnt til ”Æresmedlem” af Aarøsund & Omegns Fiskeriforening for tro medlemskab i mange år.

 1. Generalforsamlingen var lovlig varslet med opslag på havnen samt i Medborgerhuset og var ligeledes slået op på FB i gruppen ”Skurhusene i Aarøsund” Valg af dirigent var ikke nødvendigt, det bestred formanden i egen høje person. Ingen af de fremmødte var i ”restance”.
 1. Formandens beretning v/Jørgen Bork. Godkendt uden kommentarer af de fremmødte.
 1. Foreningens regnskab v/Henrik Skov Jensen. Godkendt af de fremmødte, dog med en forespørgsel om økonomien i sidste års torskespisning som endte med et lille underskud som skyldtes formandens fejlberegning ved indkøb af torsk.
 1. Indkomne forslag: Ingen

Tidligere indkomne forslag (16): Spil på ophalervogn fejler ikke noget. Det står enhver frit for at grave flere pæle ned som kan bruges til tørring af fiskegrej. Disse 16 indkomne forslag betragtes nu som afsluttet.

 1. Vedtægter. Ingen vedtægtsændringer.
 1. Valg iflg. vedtægter

Formand                 Jørgen Bork 2020 Modtog genvalg for et år, måske 2 år. (Helbredet bestemmer)

Næstformand         Klaus Lund 2021

Kasserer                  Henrik Skov Jensen 2021

Bestmedlem           Kjeld Lund ønskede ikke genvalg, Gert Jørgensen blev foreslået og valgt for 1 år.

Bestmedlem           Niels Søndergaard 2020 Modtog genvalg

Således ser bestyrelsen ud: 2020

Formand/Kasserer  Jørgen Bork 2022 (2021)

Bestmedlem           Klaus Lund 2021

Bestmedlem           Henrik Skov Jensen 2021

Bestmedlem           Gert Jørgensen 2021 (1 år, derefter 2 års perioder, Kjeld var valgt for 1 år)

Bestmedlem           Niels Søndergaard 2021

Vælges hvert år.
Suppleant                Peter Højer (Genvalgt)
Suppleant                Martin Priess (Genvalgt)

Revisor                    Ib Udesen (Genvalgt)
Revisor Suppleant   Ib Jensen (Genvalgt)

Aarøsund Medborgerhus: Jørgen Bork (2019 – 2021)
Det er formandens plan at stoppe som repræsentant senest i 2021 (2020)(Har vi et medlem som ønsker at overtage) Gert Jørgensen var blevet forhånds spurgt om at tage hvervet og Gert havde bekræftet at han er klar til at tage over.På Medborgerhusets næste Repræsentantskabsmøde, træder Gert ind i bestyrelsen og Jørgen trækker sig ud.

Fanen:
Fanebærer Jørgen Bork (Genvalgt)
Fanebærer Klaus Lund (Genvalgt)
Fanejunker        Ib Udesen (Genvalgt)
Fanejunker        Ib Jensen (Genvalgt)

 1. Kontingent: Uændret for det kommende år.

Aktive                      150,- / Årligt.
Passive                    30,- / Årligt.

 1. Rengøring af Medborgerhus.
  30. marts  – 3. april 2020 Er der nogen som vil give et nap med.
  Bliver taget op senere, når Gert og Jørgen har byttet rundt på hvervet som repræsentant.
 1. Arrangementer:
  Stor stemning for brofest igen i år. 2 datoer er foreslået. 27/06-2020 alternativ 22/08-2020.
  Jørgen booker klublokalet disse 2 datoer, i tilfælde af vejret er fuldstændig imod os. Hvis vejret skulle være med os, vil teltet på molen blive rejst. Grillmester Martin og bagermester Peter er klar på banen igen. Ved fælles hjælp rejser vi teltet. Hvis vejret ikke er med os, booker jeg klublokalet.

Lottospil blev besluttet til at blive afholdt den 08/11-2020 i Aarøsund Medborgerhus.

 1. Ikke noget specielt under solen, udover torskespisning den 15-02-2020. Fik 3 tilmeldinger i dag. Skurene skal smøres i det kommende år, og vi vil finde en dato, hvor det kan gøres i fællesskab. Smørelse skal indkøbes og betales af Aarøsund Medborgerhus.
 2. Gør kommunen det nødvendige med smørelse etc.!! Hanne Marie Hammer eller Claus.

Formanden tager en kontakt til Hanne M Hammer Haderslev Kommune.

Jørgen Bork                                              Klaus Lund                                                Kjeld Lund
Niels Søndergaard                                   Henrik Skov Jensen

Generalforsamling 27. januar 2019.

REFERAT:
Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer og bestyrelse samt Hanne Marie Hammer Hansen, som er ansat i Teknik og Miljø, Haderslev Kommune.
22 medlemmer inklusiv bestyrelse samt Hanne Marie var fremmødt. 

Formanden bad de fremmødte om at rejse sig og holde et minuts stilhed for at mindes de personer der er bortgået i løbet af 2018.
Tre kendte ansigter blev der taget afsked med i Aarøsund. 3 som alle havde eller har haft deres gang på havnen.
 

Eigil Jepsen og Erik Schytt blev udnævnt til ”Æresmedlemmer” af Aarøsund & omegns Fiskeriforening for tro medlemskab i mange år. Hanne Marie Hammer Hansen fik ordet inden den ordinære generalforsamling blev påbegyndt.

Der kommer nye tiltag på havnen, enkelte lejere af bådpladser bliver berørt med omrokering, men det skulle det ikke blive mere besværlig af. Alle lejere skal have en kontrakt med kommunen, samt ligeledes skal man have både ansvars og kaskoforsikring på sin båd, policens nummer skal oplyses til kommunen hvert år. Alle medlemmer som har lejet en bådplads i havnen fik hver en kuvert med oplysninger, som skal sendes til Hanne Marie inden den 01-03-2019. Man kan aflevere det til Claus Ulrich som vil formidle levering til Hanne Marie.

Der blev stillet mange spørgsmål, bl.a. om der kan etableres en gangbro på ydersiden af spunsvæggen mod nordvest ved slæbestedet. Alle joller/både som har en fast bådplads i havnen skal have et navn påmalet, og det skal oplyses til kommunen.

Hver bådplads vil få et fortløbende nummer. Start i Haderslev med 001 derefter Aarø med 101 og Aarøsund med 201, disse numre vil blive fastskruet ved hver enkelt plads.

Jollevognene skal om muligt placeres et andet sted, måske for enden af det yderste skur!! Parkeringspladsen ved den inderste bro, forsøges lavet om til korttidsparkering, max 5 timer. Bestyrelsen vil foretage mål af vogne og plads, evt. tage en snak med Claus.
Kommunen sørger for vedligeholdelse af broer og andet. Tak til Hanne Marie. 

Derefter gik vi over til den ordinære generalforsamling efter gældende vedtægter:

01.  Generalforsamlingen var lovlig varslet med opslag på havnen samt i medborgerhuset og var ligeledes slået op på FB i gruppen ”Skurhusene i Aarøsund” Valg af dirigent var ikke nødvendigt, det bestred formanden i egen høje person. Ingen af de fremmødte var i ”restance”. 

02.   Formandens beretning v/Jørgen Bork. Godkendt uden kommentarer af de fremmødte. 

03.  Foreningens regnskab v/Jørgen Bork. Godkendt uden kommentarer af de fremmødte.  Formanden overtog regnskab efter Jens’ bortgang. 

04.  Indkomne forslag: Ingen, dog har vi stadig enkelte punkter tilbage efter en liste som blev stillet i 2017. Bl. a. skal vi have ny strop og krog på jollevognen, eller måske et helt nyt spil. Der blev åbnet forslag om flere pæle til tørring af redskaber. Foreningen vil gerne indkøbe pæle og evt. cement, men arbejdet skal gøres frivilligt. Bjarne Moldt har et pælebor med motor, så mangler vi bare en styrmand. 

05.  Valg iflg. vedtægter

Formand                 Jørgen Bork   2020

Næstformand         Kjeld Lund 2019 (Ønsker ikke genvalg) Klaus Lund blev valgt.

Kasserer                  Jens Hedegaard 2019 (Er ikke iblandt os mere) Henrik Skov Jensen blev valgt.

Bestmedlem           Torben Holm 2020 (Har trukket sig med øjeblikkelig varsel) Kjeld Lund blev valgt for eet år.

Bestmedlem           Niels Søndergaard 2020 

Således ser bestyrelsen ud:

Formand/Kasserer  Jørgen Bork 2020
Bestmedlem           Klaus Lund 2021
Bestmedlem           Henrik Skov Jensen 2021
Bestmedlem           Kjeld Lund 2020
Bestmedlem           Niels Søndergaard 2020 

Suppleant                Ejnar Albertsen (Ønsker ikke genvalg) Peter Højer blev valgt 2019 – 2020
Suppleant                Jens Mærsk (Ønsker ikke genvalg) Martin Priess blev valgt 2019 – 2020

Revisor                    Ib Udesen (Genvalgt).
Revisor Suppleant   Ib Jensen (Genvalgt). 

Fanen:

1.      Fanebærer        Jørgen Bork. 2019 – 2020
2.      Fanebærer        Klaus Lund. 2019 – 2020
Fanejunker        Ib Udesen. 2019 – 2020
Fanejunker        Ib Jensen. 2019 – 2020  

06.  Kontingent:

Fortsætter med samme kontingent.  Aktive 150,- / Årligt. Passive  30,- / Årligt. 

07.  Rengøring af Medborgerhus. Fra 08 til 11 april 2019. Tidspunkt kommer senere.

Niels Søndergaard, Ib Udesen, Eigil Jepsen og Jørgen Bork melder sig frivilligt. 

08.  Brofest: Stor stemning for brofest igen i år. Grillmester Martin og bagermester Peter er klar på banen igen. Ved fælles hjælp rejser vi teltet. Hvis vejret ikke er med os, booker jeg klublokalet.

Brofest den 06-07-2019 Kl. 12:30
Sildebord i Aarøsund Medborgerhus er den 30-06-2019 

09.  30 års jubilæum i Aarøsund Medborgerhus den 03+04 August 2019. Jørgen er med i en aktivitetsgruppe, og Aarøsund & Omegns Fiskeriforening vil gerne være sponsor med 5000,- kr. til et muligt jazzorkester eller andet musik i forbindelse med sildebord.

Martin Priess stiller op som grillmester, med egen grill, men med indkøbte pølser og andet. 

10.  Evt. Ikke noget specielt under solen, udover torskespisning den 09-02-2019.

Oprydning langs muren foran skurene, en dag i foråret når solen står højt på himlen J  

Jørgen Bork                                              Klaus Lund                                                Kjeld Lund                                                                                                        

Niels Søndergaard                                    Henrik Skov Jensen